Tổ chức

Chuyên mục

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Tiện ích

Nhập điểm

Nhạc về Bác Hồ


THƯ VIỆN

Chuyên mục

Công văn thi IOE cấp huyện

Thứ sáu - 10/01/2014 14:49
Công văn thi IOE cấp huyện

Công văn thi IOE cấp huyện

Công văn về việc tổ chức thi IOE cấp huyện năm học 2013-2014
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  01 /QĐ-PGD&ĐT Hòa Vang, ngày 09 tháng 01 năm  2014
 

QUYẾT  ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
cấp huyện năm học 2013 – 2014

 

 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND huyện Hoà Vang về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Vang;
Thực hiện công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014;
Xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn TH và THCS Phòng GD&ĐT huyện Hoà Vang,Đóng

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2013 - 2014 gồm các ông (bà) có tên sau:
 
1.     Ông Lê Văn Phước                  Trưởng Phòng GD&ĐT               Chủ tịch
2.     Ông Nguyễn Văn Quý             P. Trưởng Phòng GD&ĐT          P.Chủ tịch
3.     Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang      P. Trưởng Phòng GD&ĐT          P.Chủ tịch
4.     Ông Võ Hiền                           HT trường THCS Ng Phú Hường  P.Chủ tịch
5.     Ông Nguyễn Văn Sơn             HT trường THCS Trần Q. Tuấn           P.Chủ tịch
6.     Ông Nguyễn Xuân Hoàng       HT trường THCS Trần Q. Khải            P.Chủ tịch
7.     Ông Ngô Tâm                          HT trường THCS Ng. Hồng Ánh   P.Chủ tịch
8.     Bà Phan Thị Tuyền                  Chuyên viên Phòng GD&ĐT      Thư ký
Và danh sách 16 thành viên kèm theo
Điều 2. Hội đồng coi thi có trách nhiệm tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện theo thể lệ cuộc thi do Bộ GD&ĐT ban hành.
Thời gian thi: ngày 11 tháng 01 năm 2014 (bắt đầu lúc 7h00 ngày 11/1/2014)
Địa điểm thi: trường THCS Nguyễn Phú Hường, THCS Nguyễn Hồng Ánh, THCS Trần Quang Khải, THCS Trần Quốc Tuấn        
Điều 3. Các bộ phận THHC, TCCB, KH-TV, chuyên môn Phòng GD&ĐT, các trường THCS có liên quan và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG
- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                              
- Lưu: VT, CMTH, CMTHCS.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG
 
DANH SÁCH CB, GV LÀM NHIỆM VỤ COI THI
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
(Theo Quyết định số 01 /QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014)
TT Họ và tên Chức vụ-Đơn vị Nhiệm vụ
1.                   Đặng Năm Chuyên viên-PGD Giám sát
2.                   Phan Hữu Dũng Chuyên viên-PGD Giám sát
3.                   Lê văn Hoàng Chuyên viên-PGD Giám sát
4.                   Trần Đức An Chuyên viên-PGD Giám sát
5.                   Lê Thị Tuyết GV-THCS Ng Phú Hường Giám thị
6.                   Đinh Thị Vy GV-TH Hòa Phước 1 Giám thị
7.                   Nguyễn Thị Luyện GV-THCS Ng Hồng Ánh Giám thị
8.                   Nguyễn Thị Thường GV-TH Hòa Châu 2 Giám thị
9.                   Phan Thị Vân GV-THCS Trần Q Tuấn Giám thị
10.              Trần Thị Thu Huyền GV-TH An Phước Giám thị
11.              Nguyễn Thị Hải Yến GV-THCS Trần Q Khải Giám thị
12.              Phạm Thị Thanh Hà GV-TH Hòa Ninh Giám thị
13.              Phan Văn Thịnh GV-THCS Ng Phú Hường Kỹ thuật phòng máy
14.              Phạm Thị Hoa GV-THCS Ng Hồng Ánh Kỹ thuật phòng máy
15.              Trần Văn Hiếu GV-THCS Trần Q Tuấn Kỹ thuật phòng máy
16.              Nguyễn Tiến Thành GV-THCS Trần Q Khải Kỹ thuật phòng máy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG
 
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT, GIÁM THỊ
CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014
 
TT Họ và tên Phân công nhiệm vụ Hội đồng thi
1.       Nguyễn Văn Quý Lãnh đạo THCS Trần Quốc Tuấn
2.       Nguyễn Văn Sơn Lãnh đạo
3.       Đặng Năm Giám sát
4.       Phan Thị Vân Giám thị
5.       Trần Thị Thu Huyền Giám thị
6.       Trần Văn Hiếu Kỹ thuật phòng máy
7.       Phạm Hồ Quỳnh Trang Lãnh đạo THCS Nguyễn Hồng Ánh
8.       Ngô Tâm Lãnh đạo
9.       Lê văn Hoàng Giám sát
10.              Nguyễn Thị Luyện Giám thị
11.              Nguyễn Thị Thường Giám thị
12.              Phạm Thị Hoa Kỹ thuật phòng máy
13.              Lê Văn Phước Lãnh đạo THCS Nguyễn Phú Hường
14.              Võ Hiền Lãnh đạo
15.              Trần Đức An Giám sát
16.              Lê Thị Tuyết Giám thị
17.              Đinh Thị Vy Giám thị
18.              Phan Văn Thịnh Kỹ thuật phòng máy
19.              Nguyễn Xuân Hoàng Lãnh đạo THCS Trần Quang Khải
20.              Phan Thị Tuyền Giám sát
21.              Nguyễn Thị Hải Yến Giám thị
22.              Phạm Thị Thanh Hà Giám thị
23.              Nguyễn Tiến Thành Kỹ thuật phòng máy
 
Một số lưu ý:
- Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ có mặt tại Hội đồng thi lúc 6h45 phút ngày 11/01/2014 để thực hiện nhiệm vụ coi thi.
          - Các đồng chí làm nhiệm vụ giám sát có nhiệm vụ nhận mã đề thi tại PGD, bảo mật và mở đề theo đúng thời gian quy định.
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 22 / PGDĐT- THCS
V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet – vòng thi cấp huyện năm 2013
Hòa Vang, ngày 09 tháng 01 năm  2014
     
Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, thực hiện công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014, thực hiện công văn số 3461 /SGDĐT- GDTrH ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014, Phòng GDĐT đã có văn bản số 479/PGDĐT-THCS ngày 30/10/2013 Vv tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014, nay phòng Giáo dục thông báo kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp huyện cụ thể như sau:
          1. Đối tượng dự thi:
          - Học sinh các khối lớp 3,4,5,6,7,8,9
- Học sinh tham gia giải Tiếng Anh qua internet và đã vượt qua vòng tự luyện số 20
          2. Thời gian thi: Ngày 11/01/2014 (công văn 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
          - 7h30-8h00: Khối lớp 4
          - 8h30-9h00: Khối lớp 5
          - 9h30-10h00: Khối lớp 3
          - 13h30-14h00: Khối lớp 6
          - 14h30-15h00: Khối lớp 7
          - 15h30-16h00: Khối lớp 9
          - 16h30-17h00: Khối lớp 8
          *Lưu ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút giờ thi chính thức
3. Địa điểm tổ chức Hội đồng thi: tổ chức thi tại 4 Hội đồng
          - Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Phú Hường: gồm học sinh các trường Tiểu học Hòa Tiến 2, TH Hòa Châu 2, TH Hòa Phước 1, THCS Nguyễn Phú Hường, THCS Nguyễn Văn Linh
          - Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Hồng Ánh: gồm học sinh các trường TH Hòa Tiến 1, TH Hòa Phước 2, TH Hòa Châu 1, THCS Nguyễn Hồng Ánh
          - Hội đồng thi trường THCS Trần Quốc Tuấn: gồm học sinh các trường TH An Phước, TH Lâm Quang Thự, TH Hòa Khương, TH Hòa Khương 2, TH Hòa Nhơn 1, TH Hòa Nhơn 2, TH Hòa Phú, THCS Phạm văn Đồng, THCS Trần Quốc Tuấn, THCS Đỗ Thúc Tịnh.
          - Hội đồng thi trường THCS Trần Quang Khải: gồm học sinh các trường TH Hòa Sơn 1, TH Hòa Sơn 2, TH Hòa Liên 1, TH Hòa Liên 2, TH Hòa Ninh, TH Hòa Bắc, THCS Trần Quang Khải, THCS Nguyễn Viết Xuân, THCS Ông Ích Đường, THCS Nguyễn Bá Phát.
          4. Công tác chuẩn bị:
          Các trường được đặt làm Hội đồng thi chuẩn bị: 1 phòng máy tối thiểu 26 máy có kết nối mạng Internet và hoạt động tốt, có đầy đủ tai nghe cho mỗi máy.
          Hiện nay, trong mỗi cụm trường đều có các trường được trang bị phòng nghe bộ môn Ngoại ngữ nên có thể hỗ trợ tai nghe cho các hội đồng thi nếu các trường có nhu cầu.
          Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc./.
         
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT, CMTH,THCS
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
Lê Văn Phước
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 

Chuyên môn

Elearning

Thời khóa biểu

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 25

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1641958

Kế hoạch công tác

Thành viên

Liên Kết

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Diễn đàn giáo dục Việt Nam

Thư viện giáo trình

Văn bản điều hành

 

 

Học lịch sử 

Trang nhất    Giới thiệu   Tổ chức     Đoàn thể    Chuyên Môn    E-Learning    download     Danh sách CBGVCNV    Album Ảnh

© Copyright Trường THCS Nguyễn Phú Hường. All right reserved
Xem bản: Desktop | Mobile